Aplikace genderového auditu ve firmě GASCO s.r.o.

Společnost GASCO s.r.o. získala dotaci na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Název projektu: Aplikace genderového auditu ve firmě GASCO s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0009836
Výše podpory: 3 814 960,00 Kč

Cílem předloženého projektu je podpořit realizaci doporučení, která vzešla z vyhotoveného Genderového auditu společnosti. Aktivity projektu směřují k vyšší transparentnosti odměňování, k proměně vnitřní kultury organizace ve vztahu k rovným příležitostem žen a mužů (úprava pravidel komunikace ve firmě, lepší přístup zaměstnanců k benefitům, nábor, propouštění a kariérový růst zaměstnanců, apod.). Díky klíčovým aktivitám projektu firma vytvoří podmínky pro efektivní slaďování pracovního, soukromého a rodinného života svých zaměstnanců.

Dílčí aktivity projektu:

  • Školení v oblasti genderové politiky
  • Nastavení personální strategie s ohledem na genderově rovné vystupování
  • Nastavení personálních procesů v oblasti genderově vyváženého řízení lidských zdrojů
  • Nastavení genderově vyvážené CSR politiky ve firmě
  • Genderově rovná komunikace uvnitř a vně firmy
  • Sladění osobního, rodinného a pracovního života
  • Genderový re-audit

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.