Logo EU

 

Společnost GASCO spol. s r.o. získala dotaci na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě GASCO spol. s r. o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004563

Prioritní osa:   OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Datum zahájení: 1. 10. 2017

Datum ukončení: 30. 9. 2019

 

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Logo EU

 

Společnost GASCO spol. s r.o. získala dotaci na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Název projektu: Aplikace genderového auditu ve firmě GASCO spol. s r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0009836

Výše podpory:   3 814 960,00 Kč

 

Cílem předloženého projektu je podpořit realizaci doporučení, která vzešla z vyhotoveného Genderového auditu společnosti. Aktivity projektu směřují k vyšší transparentnosti odměňování, k proměně vnitřní kultury organizace ve vztahu k rovným příležitostem žen a mužů (úprava pravidel komunikace ve firmě, lepší přístup zaměstnanců k benefitům, nábor, propouštění a kariérový růst zaměstnanců, apod.). Díky klíčovým aktivitám  projektu firma vytvoří podmínky pro efektivní slaďování pracovního, soukromého a rodinného života svých zaměstnanců.

Dílčí aktivity projektu:

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.