Jakost a certifikáty

Strategické záměry vedení společnosti GASCO spol. s r.o. jsou shrnuty v politice jakosti vycházejíccí z následujících principů:

Politika jakosti, EMS a BOZP

Firma GASCO spol. s r.o. se zabývá se prováděním staveb včetně jejich změn se zaměřením na:

 • inženýrské sítě – výstvaba liniových vedení, rekonstrukce a opravy  
 • výstavbu a opravy budov, technologických staveb, výstavbu a rekonstrukci komunikací
 • vodohospodářské stavby – vodovody, kanalizace – gravitační, tlakové, podtlakové a výstavba ČOV
 • technologická zařízení staveb – plynovody všech tlakových hladin a jejich příslušenství (regulační stanice, zařízení pro rozvod plynů, přípojky, zařízení pro spotřebu plynů spalováním)
 • kabelová vedení - telekomunikační, silová, obecně sdělovací.
 • produktovody

Vědomi si zodpovědnosti k zajištění jakosti, nepoškozování životního prostředí a zajištění
bezpečného pracovního prostředí jsme zavedli, udržujeme a neustále zlepšujeme integrovaný
systém managementu dle norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016
a OHSAS 18001:2008.

Zajištění kvalitních dodávek

 • Nabízíme svým zákazníkům kvalitní dodávky prací
 • Záměrem firmy je být stálým a dlouhodobým dodavatelem
 • Kvalitou a jakostí rozumíme plnění požadavků, očekávání a přání zákazníků
 • Naším závazkem je neustálé zlepšování systému

Životní prostředí

V rámci minimalizace dopadů naši činnosti na životní prostředí a jejich prevenci

 • zajišťujeme dodržování relevantních platných zákonů a ostatních požadavků
 • zavazujeme se k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování životního prostředí
 • sdělováním politiky obchodním partnerům a veřejnosti

Bezpečnost práce

K zajištění BOZP se zavazujeme k:

 • dodržování relevantních právních předpisů a jiných požadavků
 • neustálému zlepšování pracovního prostředí (bezpečná práce) a prevencí rizik
 • sdělováním politiky obchodním partnerům a veřejnosti.

Politika integrovaného managementu je závazkem všech zaměstnanců naši firmy.


Systém managementu kvality

Kvalita provádění prací je prioritou ve všech činnostech pracovníků naší společnosti. Vnitřní kontrola kvality je řízena zavedeným a udržovaným systémem managementu kvality odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2016, systémem environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a systémem managementu bezpečnosti dle OHSAS 18001:2008

Od roku 2001 je ve společnosti zaveden integrovaný systém managementu kvality. Opakovaně prokazujeme shodu systému managementu kvality v auditech DOM – ZO 13, s.r.o.

Splňujeme také požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 + ČSN EN ISO 3834-2:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008.

 

   

Certifikace - plynárenství

Jsme držitelem certifikátu GAS v rozsahu G-S4,P2,N a má propůjčena práva k používání „Značky kvality certifikované organizace“. Oba dokumenty jsou vydány certifikačním orgánem GAS s.r.o.

Dále jsme členem Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů (ASPP), která sdružuje všechny firmy, které mají prokazatelně zavedený systém řízení jakosti a dodržují technická pravidla TPG, ČSN a EN pro pokládku plynovodů a produktovodů.

Níže přikládáme k nahlídnutí aktuální získané certifikáty v oblasti plynárenství:

GAS - certifikovaná organizace Certifikát GAS - opravy a montáž plynovodů Oprávnění ITI č. 2349

ITI oprávnění